Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 595/2011 Dražba zemědělské stavby, obec Kejžice, okr. Pelhřimov


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-10-17 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

kravín, obec Kejžlice

Odhadní cena: 200000,- Kč
Nejnižší podání: 133333,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - zemědělská stavba bez čp/če, která se nachází na pozemcích jiného vlastníka a to st.206/1, st.206/2, st.206/3 vedené na LV 597. Stavba je v bývalém areálu družstva, kde se nachází několik zemědělských objektů a jsou situovány na okraji obce Kejžlice na pravé straně ve směru na Světlou nad Sázavou. Zemědělská stavba byla kolaudována jako kravín. Stavba je zděná, vybudovaná cca v roce 1950 a od té doby užívána. Stavba je jednopodlažní s půdním prostorem. V době kdy fungovalo družstvo byla napojena na elektrickou energii, vodu a splašky byly do jímky. Přístup byl po vnitrodružstevních částečně zpevněných cestách. V současné době je stavba několik let opuštěna bez využití a bez pravidelné údržby. Stavba již není napojena na žádné inženýrské sítě. Nejenom, že stavba je na cizích pozemcích, ale i pozemky přímo navazující na vlastní objekt jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Na přístup do stavby nejsou uzavřeny žádné smluvní vztahy ani věcná břemena. Vlastní nemovitá věc je silně zanedbaná údržbou, do stavby zatéká a stavba byla opuštěna bez jakéhokoliv vyklizení od hnoje, který je v celém objektu cca 45 cm včetně igelitových pytlů.15 EX 273/2015 Opakovaná dražba stavebního pozemku, Klínec, okr. Praha-západ


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-10-17 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavební pozemek, k.ú. Klínec

Odhadní cena: 1415000,- Kč
Nejnižší podání: 353750,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou nemovité věci na LV č. 381, stavebního pozemku p.č.772/4 s příslušenstvím, v k.ú. Klínec. Jedná se o pozemek p.č.772/4, vedený v KN jako zahrada-ZPF s BPEJ. Pozemek je užívaný k určenému účelu, dle specifikace v posudku. Uvedená nemovitost je dislokována v k.ú. Klínec, obec Klínec, okres Praha-západ, na LV č.381. Dislokace pozemku je určena dle kopie Katastrální mapy, mapy katastrálního území, fotomapy a ortomapy s vyznačením.15 EX 815/2017 Opakovaná dražba zemědělské budovy, obec Krušovice, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-10-17 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba pozemku st.p.č.8 se zemědělskou budovou

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 75000,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek st.p.č.8 se zemědělskou budovou (bývalá sýpka) v k.ú. a obci Krušovice, okres: Rakovník. Jedná se o zděnou budovu z kamene (opuka), jenž byla postavena cca před 250-300 lety a cca před 130 lety byla přistavěna na jižní straně sušárna (kamenné kvádry a cihly). Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka, ale je v havarijním stavu; Budova byla využívána jako zemědělská sýpka, později přistavěna sušárna. Střecha objektu je sedlová s eternitovou krytinou, ve zdivu jsou závažné trhliny, stropy propadlé, do objektu dlouhodobě zatéká, střešní konstrukce je pravděpodobně v havarijní stavu.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 478/2015 Dražba pozemků, obec Oráčov, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-10-17 12:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky, obec Oráčov

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 100000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky p.č.346/7, p.č.346/8, p.č.1570/22 v k.ú. a obci: Oráčov, okres: Rakovník. Jedná se o pozemky v blízkosti železniční tratě, na jižním okraji obce Oráčov.