Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 688/2016 Dražba pozemků, k.ú. Radkovy, k.ú. Žákovice, okr. Přerov


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-03-28 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky - orná půda

Odhadní cena: 71590,- Kč
Nejnižší podání: 47727,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
foto Žákovice
foto Radkovy
znalecký posudek

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – KN p.č. 1089 (orná půda) včetně součástí a příslušenství LV 159, kat. území Žákovice, obec Žákovice, okres Přerov - pozemek – KN p.č. 220/38 (orná půda) včetně součástí a příslušenství LV 57, kat. území Radkovy, obec Radkovy, okres Přerov. Pozemek p.č. 1089, kat. území Žákovice Předmětem dražby je pozemek, který se nachází v kat. území Žákovice po pravé straně komunikace ve směru do Blazic (okres Kroměříž, Zlínský kraj), poblíž soutoku Blanického potoku a vodního toku Moštěnka, poblíž lokality Hrádkův Mlýn. Pozemek je zcelený v honu a je užíván jako orná půda, přes pozemek vede nadzemní vedení VN,pozemek bez možnosti napojení na inženýrské sítě s přístupem přes pozemky jiných vlastníků. b) Pozemek p.č. 220/38, kat. území Radkovy Předmětem dražby je pozemek, který se nachází v kat. území Radkovy na hranici s obcí Blazice (okres Kroměříž, Zlínský kraj), pozemek přístupný po polní cestě poblíž menšího remízku, pozemek je zcelený v honu a je užíván jako orná půda, bez možnosti napojení na inženýrské sítě s přístupem přes pozemky jiných vlastníků.15 EX 1305/2016 Dražba spoluvl. podílu o vel 1/2 na bytu, Kladno


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-03-28 10:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 bytu o vel. 3+1, Kladno-Kročehlavy

Odhadní cena: 700000,- Kč
Nejnižší podání: 466667,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného 1/: - spoluvl.podíl:1/2 na bytu č.2384/7 a spoluvl.podíl: 3427/708208 na nebyt.prostorách č.2380/25, 2380/26, 2382/25, 2382/26, 2383/25, 2383/26, 2384/25 v bytovém domě čp.2380-2384, ul.Vodárenská, v Kladně-Kročehlavech. Jedná se o spoluvlastnický podíl:1/2 na bytu velikosti 3+1 o celkové podlahové ploše cca 75 m2 (včetně komor a nezasklené lodžie...), ve 4.nadzemním podlaží bytové sekce čp.2380, v ulici Vodárenské, v Kladně-Kročehlavech. Bytový dům má 5 bytových sekcí (čp.2380 - čp.2384), je panelový, částečně dodatečně zateplený (jižní a západní strana); bytový dům má 9 nadzemních podlaží, plochou střechu a je nepodsklepený; bytový dům je užíván je od r.1971. Bytový dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod a dálkové vytápění s rozvodem TUV. Součástí ocenění bytu je spoluvlastnický podíl 6854/755863 na společných částech bytového domu a zastavěném pozemku st.p.č.3754 o výměře 1322m2. Součástí ocenění je spoluvlastnický podíl 3427/708208 na nebytových prostorách č.2380/25, č.2380/26, č.2382/25, č.2382/26, č.2383/25, č.2383/26, č.2384/25.15 EX 2139/2016 Dražba podílu (1/3) na orné půdě a podílu (1/2) na chatě, k.ú. Bystryc, obec Brno


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-03-28 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba podílu na pozemku a podílu na chatě

Odhadní cena: 400000,- Kč
Nejnižší podání: 266667,- Kč
Výše jistoty: 70000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: 1. podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc.č. 2651/6 v k.ú .Bystrc 2. podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc.č. 2652/1 jehož součástí je objekt rekreační chaty ev.č. 216 a dále podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích parc.č. 2651/4, 2651/5, 2652/2, vše v obci Brno, k.ú. Bystrc. Jedná se o chatku ev.č. 216 situovanou v chatové oblasti Ruda na okraji Brna, v části obce Bystrc. Chata se nachází v horní části této lokality, přístupová komunikace nezpevněná, příjezd k chatě dle názoru znalce problematický, zejména v zimním či podzimním období. Chata napojena na elektrický proud (přívod vrchním vedením). Zdroj vody nezjištěn. Pozemek kolem vlastní chaty má nepravidelný tvar, je svažitý a oplocený. Na pozemku listnaté i jehličnaté stromy, např. habry, duby, smrky. Chata ev.č. 216 je přízemní dřevěná chata s plochou střechou na kamenné podezdívce. Okna pravděpodobně s jednoduchým zasklením. Vytápění bude pravděpodobně zajištěno kamny na tuhá paliva (objekt má komín). Stáří chaty stanoveno na základě odborného odhadu na 50 let. Dispoziční řešení nezjištěno, lze se domnívat, že objekt má verandu (prosklená část), chodbu, jednu či dvě další obytné místnosti. Zastavěná plocha cca 40 m2.15 EX 815/2017 Dražba zemědělské budovy, obec Krušovice, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-03-28 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba pozemku st.p.č.8 se zemědělskou budovou

Odhadní cena: 150000,- Kč
Nejnižší podání: 100000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek st.p.č.8 se zemědělskou budovou (bývalá sýpka) v k.ú. a obci Krušovice, okres: Rakovník. Jedná se o zděnou budovu z kamene (opuka), jenž byla postavena cca před 250-300 lety a cca před 130 lety byla přistavěna na jižní straně sušárna (kamenné kvádry a cihly). Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka, ale je v havarijním stavu; Budova byla využívána jako zemědělská sýpka, později přistavěna sušárna. Střecha objektu je sedlová s eternitovou krytinou, ve zdivu jsou závažné trhliny, stropy propadlé, do objektu dlouhodobě zatéká, střešní konstrukce je pravděpodobně v havarijní stavu.DRAŽBA ZRUŠENA !! 15 EX 1748/2012 Dražba podílů na pozemcích, v k.ú. Heřmanův Městec. v k.ú. Chotěnice a v k.ú. Morašice u Chrudimi


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-03-28 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba podílů na pozemcích, okr. Chrudim

Odhadní cena: 210000,- Kč
Nejnižší podání: 140000,- Kč
Výše jistoty: 60000,- Kč

Přílohy:
usnesení o zrušení dražby
parc.č. 993
parc. č. 985
parc. č. 983
parc.č. 970
parc. č. 965
parc. č. 965
parc. č. 953
parc.č. 517
parc.č. 280
parc. č. 233
parc. č. 158
parc.č. 985
znalecký posudek

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: 1. podíl o vel. 1/114 na pozemcích parc.č. 953/3, 953/7 2. podíl o vel. 1/120 na pozemku parc.č. 985/16 3. podíl o vel. 1/96 na pozemku parc.č. 993/37 4. podíl o vel. 1/6 na pozemcích parc.č. 953/9, 954/14, 965/12, 965/13, 970/63, 985/2, 985/20 5. podíl o vel. 1/120 na pozemku parc.č. 985/29, vše v k.ú. Heřmanův Městec 6. podíl o vel. 1/6 na pozemkům parc.č. 158, 233/3, 280/2 v k.ú. Chotěnice 7. podíl o vel. 1/6 na pozemku parc.č. 517/6 v k.ú. Morašice u Chrudimi. Jedná se vesměs buď o menší pozemky (např. pozemek parc.č. 985/16 v k.ú. Heřmanův Městec) nebo pozemky výrazně úzké (např. pozemek parc.č. 953/3, 953/7, 993/37, 965/12, 965/13 Některé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami (např. pozemek parc.č. 953/9 a 954/14). Pozemky jsou vesměs rovinaté, některé přístupné z obecní komunikace, některé přes pozemky jiných vlastníků. Předmětem prodeje není výlučné vlastnictví k oceňovaným pozemkům, ale jejich spoluvlastnický podíl, který je mnohdy i velmi malý (např. id. 1/120 či 1/96 či 1/114)15 EX 4312/2013 Opakovaná dražba zemědělské stavby, Neurazy, okr. Plzeň-jih


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-04-18 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stodola/sklad, k.ú. Vojkovice

Odhadní cena: 148000,- Kč
Nejnižší podání: 59200,- Kč
Výše jistoty: 15000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem třetí elektronické dražby jsou následující nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Příbram, na LV č. 163 pro obec Neurazy, k.ú. Vojovice. Pozemky: st. 70 113 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Stavby: Součástí je stavba čp. 58, Vojovice, Zem. Stavba. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou. Bez úpravy podkroví.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba vlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-04-18 10:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 1375/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/8 na RD a pozemcích, k.ú. Choteč u Prahy, okr. Praha-západ


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-04-18 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

podíl o vel. 1/8 na RD a pozemcích, obec Choteč

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 20000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 na pozemku parc.č. st. 56 jehož součástí je objekt rodinného domu č.p. 36, včetně všech součástí, příslušenství a podílu ve výši id. 1/8 na pozemku parc.č. 341/2, vše v obci Choteč, k.ú. Choteč u Prahy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům č.p. 36 situovaný v severní části obce Choteč v při místní hlavní komunikaci. Pozemek je svažitý se severní orientací. Dům je napojen na elektrický proud, pravděpodobně i plyn (na fasádě domu v přízemí pod jedním z oken je vidět komínové vyústění plynových kamen WAW), na pozemku studna. Rodinný dům má dvě podlaží. Základy pravděpodobně s dosluhující hydroizolací proti zemní vlhkostí, svislé konstrukce zděné, střecha sedlová, střešní krytina plechová, žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Fasáda pouze jádro bez finální úpravy. Okna dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení domu není znalci známo, ale pravděpodobně se bude jednat spíše o podstandardní vybavení, prvky krátkodobé životnosti budou na konci své životnosti. Rodinný dům s největší pravděpodobností je ve fázi celkové modernizace a rekonstrukce, údržba domu bude spíše sporadická - zanedbaná. Na pozemku jsou dále dva objekty garáží (svislé konstrukce ze železobetonu), vnitřní prohlídka nebyla znalci umožněna, technický stav a vybavení nebylo proto možno zjistit.15 EX 806/2017 Dražba rodinného domu, k.ú. Opatov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-04-18 11:30:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba rodinného domu a pozemků, obec Opatov

Odhadní cena: 850000,- Kč
Nejnižší podání: 566667,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek parc.č. st. 22 jehož součástí je objekt rodinného domu č.p. 207 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 161/1, 174 a 175, vše v obci Opatov, k.ú. Opatov v Čechách, okr. Svitavy. Jedná se o rodinný dům č.p. 207 (a navazující pozemky) v obci Opatov, okr. Svitavy. Nemovitost se nachází při místní hlavní komunikaci. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek u komunikace je rovinatý, oplocený, v severní části pak navazuje pozemek pozemek vedený jako zahrada. Jedná se o mírně svažitý pozemek (v jižní části ale příkrý), neoplocený (v místě hranice pozemku stojí pouze betonové sloupky). V obci Opatov jsou všechny inženýrské sítě vyjma kanalizace. Lze předpokládat, že do oceňovaného rodinného domu je zaveden obecní vodovod, elektro i plyn.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba vlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-04-18 13:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o lesní pozemek.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 203/2008 Dražba rodinného domu, Všejany, okr. Mladá Boleslav


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům a zahrada, obec Všejany

Odhadní cena: 1700000,- Kč
Nejnižší podání: 850000,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: 1. pozemek st. parc. č. 340 o výměře 90m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 2. pozemek parc. č. 360/5 o výměře 113m2 - zahrada, zemědělský půdní fond v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 3. pozemek parc. č. 1085 o výměře 361m2 - ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Jedná se o polovinu dvojdomku, jehož štít je orientován na jihovýchod. Ve dvoře je vedlejší stavba, která tvoří příslušenství RD – kolna. Pozemky ve funkčním celku se stavbou rodinného domu jsou rovinaté, částečně oplocené. Na pozemku jsou venkovní úpravy standardního rozsahu. Dům byl vybudován cca v r. 1955, v současné době je prováděna celková rekonstrukce. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu. Je připojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a veřejnou el. síť. Prohlídka nemovitostí je možná na vyžádání na tel. čísle 724 201 070.15 EX 251/2015 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, k.ú. Jinřichovice pod Smrkem, okr. Liberec


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, obec Jindřichovice pod Smrkem

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 200000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 vlastnického práva: - rodinný doům č.p. 257 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 293/2, 294 a 295, vše v obci a k.ú. Jindřichovice pod Smrkem, okr. Liberec. Nemovitost se nachází v širším centru obce. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek je oplocený. Dům je napojený na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní studny, odpadní vody svedeny do žumpy. Na pozemku je dále původní dřevěná stodůlka a několik kolen. Dům není v současné době obývaný (minimálně dva roky). Při povodních je pozemek u domu (a sklep) částečně v dolní části u přístupové komunikace zaplavován. Dále je nutno upozornit, že část pozemku (mezi vstupní verandou a komunikací) je přeplocena, tedy je oplocena i část obecního pozemku (komunikace dle katastru nemovitosti).ODROČENO NA NEUČITO!! 15 EX 1126/2010 Dražba bytu, Roudnice nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

Prohlídka bytu zrušena

Odhadní cena: 800000,- Kč
Nejnižší podání: 533334,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - byt č.1735/5 se spoluvl.podílem 448/10000 na společných částech domu čp.1735 a pozemku p.č.2338/26 v Roudnici nad Labem, ul.Hornická. Jedná se o byt velikosti 2+1 ve 3.nadzemním podlaží bytového domu čp.1735; byt sestává z kuchyně, obývacího pokoje, chodby, koupelny, WC, pokoje a sklepní koje. Celková podlahová plocha bytu je 55,3m2 (bez sklepní koje v přízemí...). V bytě jsou plastová okna orientovaná na jihovýchod a v kuchyni je el.sporák; v bytě je dálkové vytápění (litin. radiátory), umakartové jádro je dodatečně obloženo; podlahy jsou laminátové a z ker.dlažby. Byt je celkově v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 1546/2009 Dražba bytu, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 3+1, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 680000,- Kč
Nejnižší podání: 454000,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
Znalecký posudek


Dražba byla odročena na neurčito z důvodu zahájeného insolvenčího řízení na návrh povinného vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. KSHK 35 INS 22822/2012. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - jednotka č. 2, v budově - domě číslo popisném 235, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, pro obec Dolní Město, katastrální území Dolní Město na listu vlastnictví č. 886, s podílem 1/12 na společných částech domu č.p. 234,235, LV 823 na St.p. 256/1, LV 11 a St.p. 256/2, LV 11 - spoluvlastnický podíl o veikosti 1/12 na pozemek parcelní číslo 3101/2, o výměře 1848m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Dolní Město, katastrální území Dolní Město, na listu vlastnictví č. 824 Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Umístění bytu v domě: byt č.2 se nachází v čp.235 v I.nadzemním podlaží na pravé straně po výstupu po schodišťovém rameni. Dispozice bytu: byt 3+1, pokoj 3x, kuchyň, chodba,koupelna, WC, spíž, šatna – komora, lodžie, balkon. K bytu náleží sklep , který je umístěn v 1.PP. V bytě se nachází: kuchyňská linka, el.sporák, vana, splachovací WC, vestavěné skříně, umyvadlo, topná tělesa. Vybavení bytu je uvažováno jako standardní. Znalecký posudek je k nahlédnutí v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb.ODROČENO NA N EURČITO !! 15 EX 727/2012 Dražba rodinného domu, Voznice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Voznice

Odhadní cena: 5884670,- Kč
Nejnižší podání: 3923114,- Kč
Výše jistoty: 400000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parcelní číslo St. 347, o výměře 1140m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: - pozemek parcelní číslo 2220, o výměře 857m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: - stavba (budova) číslo popisné 10, Voznice, stojící na pozemku parc. č. St. 347, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: bydlení Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Rodinný dům je osazen na parcele jako izolovaný. Kolmo na domek je umístěna na parcele velká stodola. Část domku a jedna strana stodoly přímo lícuje se sousední parcelou. Objekt je napojený na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Před i domem stodolou je prašný dvůr s povrchem prašným. Pozemek je převážně rovinný. Nemovitost se nachází v centru obce a okolní nemovitosti jsou samostatně stojící rodinné domy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 162/2005 Dražba rodinného domu, obec Petříkov, k.ú. Těšínov, okr. České Budějovice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Petříkov, okr. Č. Budějovice

Odhadní cena: 160000,- Kč
Nejnižší podání: 106667,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 55 na pozemku p.č. st. 169/3, pozemky p.č. 2329/2 vše katastrální území Těšínov, obec Petříkov, okres České Budějovice, LV č.: 43. Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou o vel. 2+1 s omezeným příslušenstvím.15 EX 53/2003 Dražba podílu o vel. 2331/12000 na RD, Liteň - Další dražba


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

podíl o velikosti 2331/12000 na RD, Liteň

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 150000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - podíl o velikosti 2331/12000 na budova č.p.109 zapsané na LV č. 769, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267, obec č. 531456 Liteň, způsob využití bydlení - podíl o velikosti 2331/12000 na pozemku parc.č. 32/1 o velikosti 275m2, zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV č. 750, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267, obec č. 531456 Liteň - podíl o velikosti 7/36 na pozemku parc.č. 32/2 o velikosti 700 m2, ostatní plocha, jiná plocha zapsané na LV č. 770, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267 Liteň, obec č. 531456 Liteň, - podíl o velikosti 7/36 na pozemku parc.č. 34/5 o velikosti 311 m2, zahrada, zapsané na LV č. 770, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267 Liteň, obec č. 531456 Liteň, Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Prohlídka nemovitosti po předchozí dohodě s Exekutorským úřadem Beroun na tel. 606 641 684. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Odpadní vody svedeny do žumpy. Nemovitost se nachází na severním okraji obce v ulici souběžné ve vzdálenosti cca 30m od hlavní komunikace Liteň x Karlštějn. V sousedství jsou situovány bývalé zemědělské objekty, na jižní straně pak bytovky. Předmětem ocenění je dále pozemek parc.č .34/5, který tvoří se stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek Na pozemku se dále nacházejí různé kolny a přístavky, které na cenu nemovitosti nemají žádný vliv, resp. vzhledem k technickému stavu spíše cenu nemovitostí snižuji. K oceňované části domu patři původní chlívek se silně zanedbanou údržbou. Pozemek parc.č. 32/2 z části tvoří přístupovou cestu k oceňované nemovitosti, z části je využíván jako zahrada.15 EX 257/2011 Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu o vel. 1/4 na RD, Staré Sedlo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 rodinného domu, Staré Sedlo

Odhadní cena: 310000,- Kč
Nejnižší podání: 155000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: spoluvlastnický podí l o velikosti ¼ , na: - pozemek parcelní číslo St. 2, o výměře 1465m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 3/1, o výměře 41m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 3/2, o výměře 30m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedenémKatastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 4, o výměře 72m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 5, o výměře 100m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 7/1, o výměře 2024m2, druh: trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - stavba (budova) číslo popisné 2, Staré Sedlo, stojící na pozemku parc. č. St. 2, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: rod.dům Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Oceňovaná nemovitost je stavebně situována na jihozápadním okraji obce Staré Sedlo, při místní účelové neprůjezdné komunikaci vedoucí k oceňované a sousední nemovitosti. Jedná se o původní zemědělskou usedlost, která je v současné době využívána především k bydlení.15 EX 364/2008 Opakovaná dražba podílu o vel. 1/3 na RD, Radkov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD, Radkov

Odhadní cena: 67000,- Kč
Nejnižší podání: 33500,- Kč
Výše jistoty: 15000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 8, o výměře 1323m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 62, o výměře 74m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 63, o výměře 64m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo 53, o výměře 145m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo 54/1, o výměře 1882m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) číslo popisné 8, stojící na pozemku parc. č. St. 8, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: bydlení - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. St. 62, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: zem.stav - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. St. 63, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: zem.stav.Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Popis: 1) Budova č.p. 8 Oceňovaný objekt je rodinný dům o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích pod sedlovou střechou. Základy objektu kamenné a betonové, nosné konstrukce zděné z klasických cihel v tl. cca 90 cm. Stropy klenbové a s rovným podhledem. Krov střechy dřevěný sedlový. Krytina střechy pálené tašky. Okna dřevěná dvojitá. Podlahy cihelné a dřevěné prkenné. Dveře dřevěné plné a prosklené. Stáří objektu odhaduji na cca 100 let. Objekt se nachází ve velmi špatném (havarijním) stavu, většina prvků a konstrukcí je za hranici životnosti. V části objektu propadlé stropy, poškozené nosné zdivo, propadlá střecha. Objekt není dlouhodobě užíván, není zabezpečen proti vniknutí, je určen k demolici, případně k celkové nákladné rekonstrukci. Na boční strany obytné části domu navazují hospodářské části (stáje a chlévy). Jsou provedeny ze stejných konstrukčních prvků jako celá budova. Rovněž se nachází ve stejně špatném technickém stavu. 2) Budova bez čp/če na parc.č. st. 63 Jedná se o hospodářskou budovu (seník). Objekt je dřevěné konstrukce jednostranně obíjené se sedlovou střechou. Na pozemku se nachází trvalé porosty v minimálním rozsahu (převážně náletové stromy a keře) – bez dopadu do ceny obvyklé. 3) Pozemky: Výčet pozemků: Parc.č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1323 m2 Parc.č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 Parc.č. st. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 Parc.č. 53 zahrada o výměře 145 m2 Parc.č. 54/1 zahrada o výměře 1882 m2 Celková výměra pozemků činí 3 488 m2. Příslušenství Příslušenství tvoří nefunkční přípojky IS, žumpa, hnojiště, venkovní opěrná zeď, částečné oplocení. Příslušenství je minimálního rozsahu, havarijního stavu, bez dopadu do ceny obvyklé.ODROČENO!! 15 EX 977/2008 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, Valteřice u Žandova


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 rodinného domu, Valteřice u Žandova

Odhadní cena: 400000,- Kč
Nejnižší podání: 267000,- Kč
Výše jistoty: 60000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: 1. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. 44 o výměře 1392m2 - zahrada, zemědělský půdní fond,rozsáhlé chráněné území, patřící do SJM, v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, 2. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. 45 o výměře 1120m2 - zastavěná plocha a nádvoří, patřící do SJM, rozsáhlé chráněné území v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39, patřící do SJM, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, 3. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: budova č.p. 42 - objekt k bydlení, Valteřice, na pozemku parc. č. 45, patřící do SJM, v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 42 při místní hlavní komunikaci č. 263 vedoucí z Kravař do Žandova. Předmětná nemovitost se nenachází přímo v obci Žandov, ale v její části Valteřice. Budova je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku. Samostatně stojící rodinný dům o obdélníkovém půdorysu. V objektu je jedna bytová jednotka 3 + 1 + příslušenství. Dům má dvě nadzemní podlaží a zastřešení. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné (smíšené zdivo - cihla, kámen), krov dřevěný, střecha sedlová. Střešní krytina eternitové šablony, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky vápenné štukové, částečný keramický obklad v koupelně a kuchyni. Fasáda ve výši 2. NP zateplena (chybí finální povrchová úprava - viz foto v příloze tohoto posudku), v 1. NP fasáda vápenná, na většině plochy opadaná. Stropy v 1. NP klenbové, ve 2. NP dřevěné trámové s podhledem. Schodiště betonové. Podlahy v 1. NP betonové. Ve 2. NP jsou podlahy dřevěné (dřevotřískové desky), laminátová plovoucí podlaha, koberce, keramická dlažba. Okna dřevěná Vstupní i vnitřní dveře plné dřevěné. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Byt v patře je po rekonstrukci z roku 2004.15 EX 580/2011 Opakovaná dražba pozemků Libež, okr. Benešov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky, Libež

Odhadní cena: 675600,- Kč
Nejnižší podání: 337800,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parcelní číslo 895/4, o výměře 2194m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/8, o výměře 220m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 160/4, o výměře 1848 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 795, o výměře 1187 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr , zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 796, o výměře 6089 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 1028, o výměře 3327 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/4, o výměře 2194m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/8, o výměře 220m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 160/4, o výměře 1848 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 795, o výměře 1187 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr , zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 796, o výměře 6089 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 1028, o výměře 3327 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.DD 3/2013 Dobrovolná dražba pozemku, Hostomice, okr. Teplice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemek o výměře 1726 m2, okr. Teplice

Odhadní cena: 26180,- Kč
Nejnižší podání: 17454,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dobrovolné dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parc.č. 332/6, o výměřě 1726 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Hostomice, katastrální území Hostomice nad Bílinou, na listu vlastnictví č. 109. Pozemek má obdélníkový tvar (šíře pozemku výrazně menší než jeho délka). Pozemek se nachází nedaleko hlavní komunikace (rychlostní komunikace č. 13) ve vzdálenosti cca 500m). Vlastní pozemek je přístupný z nezpevněné cesty Pozemek se nachází v lokalitě, která dle vyjádření starosty Hostomic, není v územním plánu určen k zástavbě, ačkoliv jižně od dané lokality je objekt elektrorozvodny, severně pak bývalý objekt skláren Kavaliér, které jsou v současné době demolovány.Elektronická dražba 015 EX 584/2004 Volenice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

Předmět dražby

Odhadní cena: 600000,- Kč
Nejnižší podání: 400000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - budova čp. 66-Volenice, na st. parc. č. 33, bydlení, - st. parc. č. 33, o výměře 280 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - parc. Č. 51, o výměře 111 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - parc. Č. 52, o výměře 65 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - par. Č. 56, o výměře 950 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 569, pro katastrální území č. 784834 Volenice, okres č. 3307 Strakonice, obec č. 551961 Volenice, u katastrální úřad Strakonice.
Rodinný dům je postavený ve vzdálenosti cca 300m jižně od centra obce v bytové zóně převážně rodinnými domy, je přístupný z místní veřejné komunikace se zpevněným povrchem a je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace a el. energie. Rodinný dům byl postaven kolem roku 1950 (bližší údaje se nepodařilo dohledat a stáří je stanoveno odborným odhadem). Rodinný dům je v poměrně solidním technickém stavu, ale již se začínají projevovat známky poněkud zanedbané stavební údržby.
Z hlediska ocenění se jedná o samostatně stojící rodinný dům, který je nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím a bez obytného podkroví. Podrobnější popis jednotlivých posuzovaných konstrukcí a vybavení je uveden při výpočtu koeficientu K4 při ocenění stavby. Předmětem samostatného ocenění nejsou vedlejší stavby (kolny), trvalé porosty a venkovní úpravy - přípojky medií, zpevněné plochy, oplocení vč. vrat apod. Jedná se obvyklé standardní příslušenství, resp. součásti nemovitostí a pozemků, které z hlediska obvyklé ceny nemají zásadní cenotvorný význam. Jejich cenový význam je zahrnut zejména v hodnocení vybavení stavebního objektu.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že vlastníkem nemovitosti nebyl znalci umožněn přístup k oceňované nemovitosti a její důkladná prohlídka pro nepřítomnost vlastníka bylo místní šetření provedeno pouze náhledem z veřejné komunikace vedoucí kolem oceňované nemovitosti. Z tohoto důvodu jsou všechny rozhodující skutečnosti pro vyhotovení znaleckého posudku založeny na odborných odhadech a posouzeních provedených znalcem při obhlídce nemovitosti z venku. Znalec na pokladě těchto skutečností nepřebírá žádnou odpovědnost za případné odchylky v jím uvažovaných skutečnostech u oceňovaných objektů (rozměry, konstrukce a vybavení, stáří, apod.) a skutečným stavem těchto objektů.ODROČENO NA NEURČITO - 15 EX 124/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na chatě, Hoštka


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/6 na rekreační chatě

Odhadní cena: 55200,- Kč
Nejnižší podání: 36800,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Přemětem dražby jsou následující nemovitosti v podlílu 1/6 vlastnického práva: - rekreační chata č.e.47 jako součásti pozemku p.č.St.520 a pozemcích p.č.St.520 a p.č.1993, vše v k.ú. a obci Hoštka. Chata je umístěna ve svahu cca 150m od řeky. Pozemky jsou s chatou oplocené a vedle chaty se nachází malý dřevěný zahradní domek a před chatou je bazén kulatý polozapuštěný.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 97/2003 Opakovaná dražba spoluvl. podílu 1/2 na RD, Zaječov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/2 na RD, Zaječov

Odhadní cena: 1245000,- Kč
Nejnižší podání: 622500,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
nový termín dražby
přílohy znaleckého posudku
oprava znaleckého posudku
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti v 1/2 podílu: pozemek p.č.140/1, rodinný dům čp.12 na pozemku p.č.140/1, pozemek p.č.146/4. Pozemek p.č.140/1: evidence v katastru nemovitostí - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 474 m2, podle územního plánu obce zastavitelný s určením pro plochy označené SO - smíšené obytné plochy, reálně částečně zastavěný stavebním objektem pro trvalé bydlení - rodinným domem čp.12, dále stavebním objektem - garáž, užívaná jako příslušenství hlavní stavby ve funkčním celku s rodinným domem čp.12, dále zastavěný původním hospodářským objektem - stodola, užívaná jako příslušenství stavby hlavní ve funkčním celku se stavebním objektem - rodinný dům čp.366 3 postavený na pozemku p.č.141/2 (LV 417), přičemž vlastnická práva k věcem (p.č.140/1, p.č.141/2, čp.366) náleží různým vlastníkům, součástí pozemku jsou trvalé porosty - okrasné a ovocné dřeviny v minimálním rozsahu a průměrnou péčí (javor – 1 ks, jalovec – 2 ks, jehličnany – 1 ks, třešeň – PK 1 ks), pozemek nemovitosti je přístupný z obecní komunikace, s možností vjezdu a parkování. Dům je samostatně stojící přízemní objekt, částečně podsklepený, s částečným podkrovím, dále půdním prostorem pod vyšší sklonitou střechou, Rodinný dům má jeden hlavní vchod a sestává z původní části (bytová část a hospodářská) přibližně přes 200 roků staré a přístavby z roku 1977, v podzemním podlaží domu je chodba, kotelna a sklepní prostory, dispozice v části přízemí domu je byt o velikosti 3+1 se vstupním zádveří s předsíní a schody do podkroví, pokojem, koupelnou, WC, kuchyní, komorou (pracovna), dispozice podkroví domu sestává ze schodišťové podesty s chodbou a dvou pokojů, v druhé části přízemí domu je další byt o velikosti 3+kk s neúplným zázemím (sprchový kout, umyvadlo, WC, menší kuchyňský kout), celková zjištěná užitná podlahová plocha domu činí přibližně 215 m2. Bližší info na tel. 724 201 070.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 5266/2013 Dražba spol. vlast. podílu o vel. 3/4 na RD, Kublov, okr. Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 3/4 na RD, obec Kublov

Odhadní cena: 650000,- Kč
Nejnižší podání: 325000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 3/4 vlastnického práva: - pozemky st.p.č.171, p.č.128/4 s rodinným domem čp.150 a příslušenstvím v kat.území a obci: Kublov, okres:Beroun, zapsané na LV 176. Jedná se o přízemní, samostatně stojící rodinný dům, se sedlovou střechou a taškovou krytinou. Rodinný dům má částečné podkroví a je částečně podsklepený. Byl postaven cca v r.1920 a v r.1964 byly zřízeny 2 podkrovní místnosti. Vytápění je pouze v některých místnostech, není zde žádné sociální zařízení ; studená voda je zavedena pouze do kuchyňského koutu, v kuchyni není sporák. Přízemí je dispozičně členěno na chodbu, 2 pokoje, kuchyňský kout, spíž, zadní místnost (není užívána - velmi špatný stav), sklad. V podkroví je chodba, 2 podkrovní pokoje a půdní prostor.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.ODROČENO NA NEURČITO !!! 15 EX 380/2009 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD, obec Varnsdorf, okr. Děčín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/4 na RD, k.ú. Studánka u R

Odhadní cena: 142500,- Kč
Nejnižší podání: 95000,- Kč
Výše jistoty: 250000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: spoluvlastnický podíl o vel. 1/4 na rodinném domě čp. 330 na pozemku pč. 692 v Obci Varnsdorf a k.ú. Studánka u Rumburku, zapsáno na LV 238. Jedná se o objekt pro bydlení. Objekt je zděný. Je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům má sedlovou střechu a břídlicovou krytinu. Dům je upraven jako dvě samostatné bytové jednotky. Objekt je vytápěn kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV je elektrickým bojlerem. Objekt je napojen na sítě elektro. Voda je z vlastní studny a odklanalizování do žumpy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 535/2011 Dražba chaty v k.ú. Lipence, obec Praha


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba rekreační chaty

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 30000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci povinného a manželky povinného v SJM: - rekreační chata ev.č. 497 včetně všech součástí, příslušenství, vše v obci Praha, části obce Lipence - Kazín, ul. Za Hrází. Chata je napojena na elektrický proud. V přístupové komunikaci vede obecní vodovod, zda je napojení provedeno i do chaty, se nepodařilo znalci zjistit (v komunikaci před chatou žádný uzávěr vodovodní přípojky nenalezen, pravděpodobně tak chata na obecní vodovod napojena nebude). Odpadní vody svedeny do žumpy. Na pozemku se dále nachází další objekt mající charakter garáže. Pozemek je oplocený, na pozemku několik okrasných stromů. Objekt chaty je z největší pravděpodobností zděný kamenná podezdívka, střecha stanová, střešní krytina eternitové šablony, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenná. Okna dřevěná pravděpodobně pouze s jednoduchým zasklením, dřevěné okenice. Vytápění pravděpodobně lokální kamny na tuhá paliva. Vnitřní dispozice nezjištěna, pravděpodobně (jak obvykle u takových objektů bývá zvykem) má chata kuchyňku, dvě obytné místnosti, pravděpodobně sociální zázemí (z archivu stavebního úřadu zjištěno, že byla povolena výstavba žumpy o rozměrech 3m * 3,4m). Půdorysný rozměr chaty cca 6m x 6m Stáří chaty se datuje od roku 1955 Technický stav přiměřený (dle vnějšího pohledu), nutnost opravit komín. Objekt garáže: Zděný objekt při severním okraji chaty. Původně zde stále kolna, která byla v roce 1965 rozšířena na garáž. Střecha garáže plochá, roletová vrata. Rozměry garáže cca 3,5m * 5,0mODROČENO NA NEURČITO !! 15 EX 1238/2012 Opakovaná dražba rodinného domu, Nechanice, okr. Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Nechanice

Odhadní cena: 3000000,- Kč
Nejnižší podání: 1500000,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmetem dražby jsou následující nemovitosti: čp. 108 na stp 59,pp.č.365/3 s vedlejší stavbou – zděným skladem a venkovními úpravami v kat.úz. Staré Nechanice,obec Nechanice,okres Hradec Králové. Jedná se o rodinný dům čp.108 na stp.59 zast.pl. a nádv.pp.č.365/3 zahrada, vedlejší stavbu sklad s kotcem pro vepře a pro slepice. Objekt je převážně využíván jako sklad nářadí. Dům je zásoben vodou z vlastní studny prostřednictvím domácí vodárny umístěné ve sklepě domu. Odkanalizování je provedeno do betonové žumpy. Jedná se o zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím zcela podsklepenou. Krov nad verandou - střecha rovná, krov nad hlavní budovou je sedlový s krytinou z eternitových šablon na bednění. Stropy jsou keramické s rovným podhledem. Vnitřní omítky hladké, štukované. Základy s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Fasáda tvrdá břizolit.15 EX 349/2008 Opakovaná dražba staveb bez č.p., Cerhenice, okr. Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavby bez č.p., k.ú. Cerhenice

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 150000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou následující nemovité věci: stavby bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín. Jedná se o dvě stavby na cizích pozemcích v původním zemědělském areálu. Stavby byly původně napojeny na jednotlivé inženýrské sítě v areálu – vodu a elektřinu, v současnosti jsou tyto sítě odpojené. Přístup je po účelových zpevněných komunikacích v areálu v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, na pozemku p.č. 150/35 má podíl i jedna právnická osoba.15 EX 273/2015 Opakovaná dražba stavebního pozemku, Klínec, okr. Praha-západ


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavební pozemek, k.ú. Klínec

Odhadní cena: 1415000,- Kč
Nejnižší podání: 424500,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem další dražby jsou nemovité věci na LV č. 381, stavebního pozemku p.č.772/4 s příslušenstvím, v k.ú. Klínec. Jedná se o pozemek p.č.772/4, vedený v KN jako zahrada-ZPF s BPEJ. Pozemek je užívaný k určenému účelu, dle specifikace v posudku. Uvedená nemovitost je dislokována v k.ú. Klínec, obec Klínec, okres Praha-západ, na LV č.381. Dislokace pozemku je určena dle kopie Katastrální mapy, mapy katastrálního území, fotomapy a ortomapy s vyznačením.15 EX 114/2011 Opakovaná dražba 1/2 pozemku, obec Liberec, k.ú. Ostašov u Liberce


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 pozemku v k.ú. Ostašov u Liberce

Odhadní cena: 600000,- Kč
Nejnižší podání: 300000,- Kč
Výše jistoty: 110000,- Kč

Přílohy:
usnesení o zrušení DV
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 477/1 v obci Liberec, k.ú. Ostašov u Liberce. Pozemek má nepravidelný tvar (přibližně tvar lichoběžníku), v části oplocený (oplocení poškozeno). Pozemek je rovinatý, porostlý náletovými křovinami. V severozápadní části pozemku je postaven stožár telekomunikačního zařízení spolu s technologickým zázemím (jednoduchá stavba bez základů). Předmětný pozemek se nachází částečně v ochranném pásmu železniční tratě (Liberec - Jablonné v Podještědí), a také při severním okraji vedoucí železniční vlečky. Dle územního plánu obce je pozemek veden jako VP (plochy průmyslové výroby)ODROČENO NA NEURČITO !! 15 EX 1275/2016 Dražba pozemku v k.ú. Zahořany u Berouna


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba pozemku, obec Králův Dvůr

Odhadní cena: 180000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 45000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek p.č.298 v k.ú.Zahořany u Berouna, obec: Králův Dvůr, okres: Beroun. Jedná se o svažitý pozemek p.č.298 (zahrada) v severní části města Králův Dvůr (část: Zahořany), v těsné blízkosti místního potoka. Využívaný dříve jako zahrada, v současné době je zanedbaný...! Na pozemku se nacházejí neudržované ovocné dřeviny, zbytky oplocení (pouze ocelové trubky a část zděného oplocení) a zbytky objektu zděné kolny; v územním plánu města Králův Dvůr je pozemek zařazen v ploše pro bydlení individuální městského typu(je nutné zachovat doprovodnou zeleň). Možná zástavba je omezena nadzemním vedením VN a vodním tokem na sousedním pozemku.15 EX 1271/2011 Dražba rekreační chaty, Jílové u Prahy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rekreační chata, k.ú. Jílové u Prahy, okr. Praha -

Odhadní cena: 60000,- Kč
Nejnižší podání: 40000,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: rekreační chata ev.č. 951 v k.ú. Jílové u Prahy, okr. Praha - západ. Jedná se o rekreační chatu ev.č. 951 v k.ú. Jílové u Prahy, okr. Praha - západ. Chata se nachází při západní okraji katastrálního území (cca 300 m za hranicí města) v lokalitě několika rekreačních chat. Přístupová do této lokality po nezpevněné polní cestě. Přístup k oceňované chatě je lesní pěšinou. Příjezd autem k oceňované chatě není možný (vzdálenost od příjezdové cesty cca 30 m). Chata je napojena na elektrický proud, v současné době odpojen. Chata je přízemní, nepodsklepená se sedlovou střechou, střešní krytina vlnitý eternit. Žlaby a svody nejsou. Před okny dřevěné okenice, okna pravděpodobně s jednoduchým zasklením. Pravděpodobné dispoziční řešení: jedna obytná místnost, v podkroví malá ložnice. Vedle chaty postavena jednoduchá kolna ve špatném technickém stavu. Výpočet obestavěného prostoru: Stáří chaty stanoveno na základě odborného odhadu na 50 let. Poslední dobou pravděpodobně chata nebyla řádně užívána, údržba chaty sporadická. Zásadním vlivem na cenu rekreační chaty je skutečnost, že dle územního plánu obce leží chata v oblasti, které je vymezeno (územní rezerva) pro výstavbu dálnice D 315 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO !! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
Usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.15 EX 350/2011 Dražba rekreační chaty, Zbečno, okr. Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rekreační chata, k.ú. Újezd nad Zbečnem

Odhadní cena: 100000,- Kč
Nejnižší podání: 66667,- Kč
Výše jistoty: 15000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rekreační chata ev.č.186 na st.p.č.283 v k.ú.Újezd nad Zbečnem, obec : Zbečno, okres: Rakovník. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu dřevěné konstrukce, se zděnou podezdívkou, nachází se v prudkém svahu, rekreační chata je zarostlá stromy a křovinami. Střecha je sedlová s pravděpodobně eternitovou krytinou; dřevěná konstrukce je pravděpodobně obíjená z obou stran; vnitřní dispozice (dle údajů vlastníka) je dělěna na kuchyňku a 2 obytné prostory; okna jsou dřevěná s okenicemi, vytápění je lokální; je zde předpoklad možného částečného zatékání do rekreační chaty, v současné době je dlouhodobě neužívána.DRAŽBA ODROČENA!! 15 EX 571/2012 Dražba bytu 2 + 1+ příslušenství, Domažlice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 2 + 1+ příslušenství, Domažlice

Odhadní cena: 1150000,- Kč
Nejnižší podání: 766667,- Kč
Výše jistoty: 160000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka č. 445/1 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na budově č.p. 444, 445 a pozemcích parc.č. st. 1489 a 1490, vše v obci a k.ú. Domažlice, části obce Bezděkovské Předměstí. Jedná se o bytovou jednotku č. 445/1 situovanou v budově č.p. 444, 445, v sekci č.p. 445, a to ve zvýšeném přízemí. Budova má celkem 3. NP a jedno podlaží podzemní. Střecha valbová, střešní krytina tašková betonová, žlaby a svody plechové. Fasáda zateplena. Okna plastová bílá. Schody betonové s povrchem teraso. Dispozičně je oceňovaný byt řešen jako 2 + 1+ příslušenství. Hygienické jádro není zděné. Krytina podlah plovoucí podlahy či PVC. Vnitřní dveře plné čí částečně prosklené, kovové zárubně. Vytápění lokální, v kuchyni plynová kamna WAW, v pokojích deskové plech, dle paní Votavové, topení etážové, kotel na plyn (nebylo možno prověřit, tak jako i informaci, že ohřev vody v elektrickém bojleru) Stáří domu stanoveno na základě odborného odhadu na 50 let, oceňovaný byt v původním, udržovaném stavu (nové plovoucí podlahy, okna).ODROČENO NA NEURČITO !! 15 EX 1441/2016 Dražba rodinného domu, Křenov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Křenov, okr. Svitavy

Odhadní cena: 180000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného č.2: - rodinný dům č.p. 138 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. st. 144 a parc.č. 387/1, vše v obci a k.ú. Křenov, okr. Svitavy. Jedná se o rodinný dům č.p. 138 situovaný na okraji obce Křenov, okr. Svitavy. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek je oplocený. Dům je napojen na elektrický proud, pravděpodobně na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci (obecní vodovod a kanalizace vedou v přístupové komunikaci). Na pozemku je kromě vlastního rodinného domu i několik kolen.