Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Exekutorský úřad

Obecné informace

Na základě jmenovacího dekretu ministra spravedlnosti ze dne 30. října 2001, č.j.: 589/01-pers. SO, podle ustanovení § 8 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, byl Mgr. Pavel Dolanský, jmenován soudním exekutorem a pověřen řízením činnosti Exekutorského úřadu v Berouně. Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle a při výkonu své činnosti je vázán pouze Ústavou a ústavními zákony, běžnými zákony a obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími soudu, vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení. Exekutor má postavení veřejného činitele. Pověření exekutora státem k exekuční a další činnosti dává exekutorovi veřejnou důvěru, autoritu a vážnost. Sídlem úřadu je podle zákona obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Působnost exekutora je však po celém území České republiky.

Historie úřadu

Exekutorský úřad Beroun založený v roce 2002 nepatří mezi velké úřady. Svojí strukturou a přístupem ke zpracování agendy upřednostňuje kvalitu na úkor kvantity s důrazem na naplnění účelu exekuce. Personální obsazení úřadu je z větší části tvořeno mladým kolektivem, sledující naplnění účelu činnosti exekutora, kterým je rychlost, flexibilita a hospodárnost.

Technické zázemí

Úřad pro výkon své činnosti disponuje dostatečným technickým zázemím, zejména pak rozměrnými skladovacími prostory v místě sídla úřadu a v hlavním městě, nákladními vozidly, sloužícími k rychlému zajištění movitého majetku povinných osob. Administrativně-technické vybavení pak odpovídá nárokům a požadavkům, které jsou na úřad a exekutora při jeho činnosti kladeny.

Partneři

Činnost exekutora je dále zajišťována stálou smluvní i mimosmluvní externí spoluprácí s několika advokátními kancelářemi, registrovanými soudními znalci, správci podniku a detektivními agenturami.