Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 7034/2014 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/3 na garáži, v obci a k.ú. Žalhostice, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 13:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

podíl 1/3 na garáži (na pozemku jiného vlastníka)

Odhadní cena: 21000,- Kč
Nejnižší podání: 14000,- Kč
Výše jistoty: 1500,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 1/3 na nemovitých věcech, a to: - stavbě – budově bez čísla popisného – garáž, v obci Žalhostice postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 203, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Žalhostice, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na listu vlastnictví číslo 270 pro katastrální území a obec Žalhostice. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o vnitřní řadová garáž postavená na pozemku parc.č.st. 203 v k.ú. a obci Žalhostice, okr. Litoměřice. Garáž je situovaná v západní části obce.j Garáž je zděná (dle opadávající fasády z tvárnic), střecha pultová (s mírným sklonem). Střešní krytina plechová (VSŽ plech), střešní žlab není. Podlaha betonová. Malé okénko z luxfer. Fasáda vápenná hrubá. Vrata dřevěná dvoukřídlá. Do garáže není zaveden elektrický proud. Stáří garáže nezjištěno, stanoveno na základě odborného odhadu na 40 let. Údržba garáže spíše sporadická, nedostatečná. Garáž stojí na cizím pozemku (parc.č.st. 203 v k.ú. Žalhostice). Nájemní smlouva (pokud existuje) nebyla znalci předložena. Přístup ke garáži prostřednictvím pozemku parc.č. 1125/1 ve vlastnictví Obce Žalhostice.