Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

DRAŽBA ZRUŠENA!! DOPLACENO!! 15 EX 591/2019 Dražba bytu o vel. 3 + 1 + příslušenství, obec Hradec Králové, část obce Nový Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-04-20 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 3 + 1 + příslušenství, Hr. Králové

Odhadní cena: 2900000,- Kč
Nejnižší podání: 1933300,- Kč
Výše jistoty: 190000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 1406/131 vymezená v domě – budově číslo popisné 1406 v obci Hradec Králové, části obce Nový Hradec Králové postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 2617, zastavěné plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 21760 pro katastrální území Nový Hradec Králové, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 693/22651 na budově číslo popisné 1406 v obci Hradec Králové, části obce Nový Hradec Králové postavené na pozemku – stavební parcele číslo St. 2617, zastavěné plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 21760 pro katastrální území Nový Hradec Králové a spoluvlastnický podíl v rozsahu 693/22651 na pozemku – stavební parcele číslo St. 2617, zastavěné plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 21760 pro katastrální území Nový Hradec Králové, nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 26770 pro katastrální území Nový Hradec Králové. Příslušenství nemovité věci: - lodžie - sklep Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o bytová jednotka č. 1406/131 situovaná v budově č.p. 1406, ul. Pod Zámečkem, k.ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové. Z podkladů (údaje pro jednotlivé byty - číslo bytu 010301 - viz. fotokopie v příloze tohoto posudku) vyplývá, že předmětný byt se nachází ve 3. NP. Dispozičně je řešen jako 3 + 1 + příslušenství (předsíň, koupelna, WC, lodžie, sklep). Vnitřní prohlídka bytu nebyla znalci umožněna. Znalec pouze krátce hovořil přes domácí telefon s nájemcem bytu (jeho jméno není znalci známo). Dle vyjádření nájemníka, ten byt užívá již více jak rok. Lze tak usuzovat, že byt bude v dobrém technickém stavu, když je možné ho pronajímat. Budova č.p. 1406 je budova o šesti nadzemních podlažích + jednom podlaží podzemním. Střecha plochá, fasáda zateplena, okna plastová bílá. Vytápění bytu pravděpodobně centrální čí dálkové, v budově je pravděpodobně výtah.15 EX 386/2020 Dražba obchodního podílu jako společníka ve spol. Sv. Václava 789, s.r.o.


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-04-20 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

obchodní podíl

Odhadní cena: 1946000,- Kč
Nejnižší podání: 648700,- Kč
Výše jistoty: 130000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
oprava DV

Předmětem dražby bude: - obchodní podíl povinného jako společníka ve společnosti Sv. Václava 789, s.r.o., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sv. Václava 789, PSČ 25001 IČ: 28939310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze v oddílu C, vložka 154449 představující 50% na majetku společnosti. Cenový odhad obchodního podílu zahrnutého do dražby byl ve smyslu ustanovení § 328 odst. 2 o.s.ř. proveden znaleckým posudkem soudního Znalecký ústav Praha, s.r.o. ze dne 08.02.2021 č. 85-126/2021.15 EX 454/2021 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/3 na pozemcích, obec Český Brod, k.ú. Liblice u Českého Brodu, okr. Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-04-20 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/3 pozemků pozemků

Odhadní cena: 56000,- Kč
Nejnižší podání: 37300,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podílu první povinné na: - pozemku – parcele číslo 474/45, orná půda - pozemku - parcele číslo. 474/46, orná půda - pozemku – parcele číslo 649/15 , ostatní plocha nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 1415 pro katastrální území Liblice u Českého Brodu a obec Český Brod. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Pozemky parc.č. 474/45, 474/46 jsou zemědělské pozemky využívané k zemědělské činnosti. Nacházejí na východním okraji obce Český Brod cca 200 m za ČOV. Přístupová cesta nezpevněná. Součástí této přístupové cesty je i pozemek parc.č 649/15, který je také předmětem ocenění. Zemědělské pozemky jsou v územním plánu vedené jako OP (orná půda). Severní část pozemku parc.č. 474/45 leží v ochranném pásmu železnice. Pozemek parc.č. 682/12 je dle výpisu z katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha / dráha. Dle leteckého snímu (viz. příloza tohoto posudku) část tohoto pozemku tvoří železniční těleso (násep) včetně železničního svršku a kolejnic, stožáru trakčního vedení. Severní část pozemku (náspu) je neudržovaná, zarostlá náletovými křovinami. Dle výpisu z katastru nemovitosti je u tohoto pozemku uveden zápis „duplicitní zápis vlastnictví”.