Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 4281/2014 Dražba spoluvl. podílu o vel. 3/80 na RD v obci Hranice, části obce Hranice III – Středolesí, k.ú. Středolesí, okr. Hranice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-15 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl v rozsahu 3/80 na RD

Odhadní cena: 40000,- Kč
Nejnižší podání: 26700,- Kč
Výše jistoty: 2600,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu 3/80 na: - pozemku – stavební parcele číslo St. 14, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba – budova č.p. 24 v obci Hranice, části obce Hranice III – Středolesí - pozemku – stavební parcele číslo St. 15, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemku –parcele číslo 65, zahrada, - pozemku –parcele číslo 66, zahrada, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice na listu vlastnictví číslo 5 pro katastrální území Středolesí. Příslušenství nemovité věci: - dřevěné kolny, - malé kolničky, Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům č.p. 24 v obci Hranice, části obce a k.ú. Středolesí, okr. Přerov. Jedná se o původní vesnický objekt. Přístupová komunikace zpevněná. Z inženýrských sítí v této části obce je pouze elektrický proud (pozn. zda je objekt napojen či odpojen od elektrické rozvodné sítě, není znalci známo). Pozemek má nepravidelný tvar, mírný severní sklon. Pozemek kolem vlastního objektu domu upravený (v době prohlídky znalcem posekaná tráva kolem domu), ostatní pozemky neupravené (parc.č. 65, 66) zarostlé kopřivami. Pozemek parc.č.st. 15 je dle výpisu z katastru nemovitosti veden jako zastavěná plocha / zbořeniště. Na tomto pozemku (silně zarostlém) jsou v části ještě viditelné základy a kamenné zdivo. Vlastní objekt rodinného domu č.p. 24 je přízemní (pravděpodobně) nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. střešní krytina tašková pálená (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky chybí. Fasáda vápenná hrubá, vnitřní omítky vápenné (poznámka: zjištěno alespoň pohledem do jedné místností oknem z ulice). Okno do ulice dřevěné špaletové, ostatní okna dřevěná deštěná, v zadní části jedno okno ze skleněných tvárnic luxfer. Technický stav zhoršený, údržba spíše nedostatečná, v zadní části objektu zjevná trhlina ve stěně. Objekt pravděpodobně nesplňuje dnes běžně požadovaný standard na bydlení (WC, koupelna, rozvod teplé a studené vody). Stáří objektu min. 100 let. Dispoziční řešení (pravděpodobné): dvě obytné místnosti, hospodářská místnost (přístupná samostatných vchodem ze dvorku).