Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Exekuční řízení

Exekucí rozumíme nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu. V exekučním řízení lze vymáhat splnění povinnosti přiznané exekučním titulem v případě, že ji povinná osoba nesplní dobrovolně ve lhůtě, nebo způsobem stanoveným exekučním titulem.

Exekučními tituly bývají zejména rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, smír, předběžné opatření. Dále pak rozhodnutí soudu v trestním řízení přiznávající právo nebo postihující majetek, rozhodčí nález, exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí úřadů státní správy a samosprávy za podmínky, že rozhodnutí nabyla právní moci a jsou vykonatelná.

Jak zahájit exekuci

Exekuční řízení se zahajuje na základě návrhu oprávněného (věřitele) na nařízení exekuce, který doručuje exekutorovi, kterého si oprávněný zvolí. Exekuční návrh pro Vás rádi připravíme dle informací poskytnutých nebo na základě exekučního titulu.

Provedení exekuce zpravidla předpokládá uzavření smlouvy o provedení exekuce, která blíže vymezí vztah exekutora a oprávněného. Exekuční řízení se dá urychlit poskytnutím co největšího množství aktuálních informací o osobě a majetku povinného.